NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY k zápisu do mateřské školy

27.05.2019
Co Vás zajímá ohledně zápisu do MŠ....

Kdy proběhne zápis?

Zápis do obou mateřských škol v Dubňanech proběhne v úterý 7. května 2019 od 8.00 do 16.00 v budově mateřských škol.

Co bude třeba doložit u zápisu?

Rodič přinese vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem, svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud má dítě zdravotní postižení, je nutné přinést i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

Kdy si mohu vyzvednout žádost o přijetí dítěte do mateřské školy?

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy bude k dispozici od 8.dubna 2019 na webových stránkách školy. V listinné podobě bude možné žádost vyzvednout i v mateřské škole.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle Kritérií pro přijetí dětí do MŠ, která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Dubňanech a ve školském obvodu MŠ I Dubňany.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.8.2019 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových).

Které ulice patří do obvodu Mateřské školy I Dubňany na sídlišti?

Do školského obvodu MŠ I patří: ul. 9.května, Fr. Vlacha, Havlíčkova, Horní huť, Hornická, Husova, Luční, Na Pískách, Nádražní, Palackého, U Studánky, U Traktorky, V. Nezvala, Vrchlického.

Mohu si vybrat Vaši mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu?

Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde obvodově nespadají.

Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole?

Ředitelka musí přijat nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové.

Mohu si podat přihlášku i do obou mateřských škol v Dubňanech současně?

Ano, lze podat přihlášku i do více škol.

Co se stane, pokud by bylo moje dítě přijato do obou mateřských škol v Dubňanech?

V žádosti o přijetí zaznačíte, které škole dáváte přednost v případě přijetí do obou škol.

Kdy bude jasné, zda-li bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy vydávají obě mateřské školy 27.5.2019.

 

Chtěl bych se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

Ano, každý měsíc pořádáme v MŠ I  „Hravé odpoledne“ pro rodiče a děti, které ještě nechodí do školky. Dne 10. dubna 2019 plánujeme den otevřených dveří, kde rádi uvidíme rodiče i děti, které se k nám chystají k zápisu. Ředitelka školy Vám zodpoví případné dotazy.

Je předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky povinné?

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let.

Kdo má nárok na přednostní přijetí do mateřské školy?

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. O znění dalších kritérií rozhoduje ředitel konkrétní školy a jejich stanovení je zcela v jeho kompetenci. Konkrétní kritéria pro přijetí dítěte zveřejní ředitel školy před termínem zápisu. V případě, že má mateřská škola volná místa do kapacity stanovené v rejstříku škol a školských zařízení, přijímá děti až do tohoto počtu (v souladu se stanovenými kritérii), tzn., že je možné již nyní přijmout děti od dvou let věku. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Musí být dítě při vstupu do MŠ očkováno?

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákon o ochraně veřejného zdraví již delší požaduje, aby byly do mateřských škol přijímány děti podrobené očkování, přičemž byl nově zaveden princip povinného předškolního vzdělávání pro děti od 5 let. Pravidlo o povinném předškolním vzdělávání nenovelizovalo obecný požadavek na přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s příslušným očkováním. Na druhou stranu není možné z očkování dělat překážku pro plnění povinnosti předškolního vzdělávání dané ze zákona. Proto je jediný správný výklad kombinace školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví ten, že přijímat lze pouze očkované děti s výjimkou těch dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné (anebo případně naplňují další existující výjimky ze zákona). Takto je naplněn smysl a účel jak zákona o veřejném zdraví, tak školského zákona. Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce. (Z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Prokázat povinné očkování dítěte lze buď potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost, který má informace o očkování dítěte k dispozici.)

Povinnost prokázat povinné očkování před vstupem do mateřské školy ukládá zákonným zástupcům dítěte zákon o ochraně veřejného zdraví, který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví.

Doplňují informace k přijímání dětí do mateřské školy

Přijímání dětí do mateřských škol, které byly zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přijetím dítěte k docházce do mateřské školy se tedy rozumí vydání „Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy“ (dále jen „Rozhodnutí“) ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nikoliv fyzický nástup dítěte k docházce do zařízení (např. od 1. září).

V řízení o vydání Rozhodnutí musí ředitel/ka vycházet z podkladů, ze kterých je zřejmé, že jsou splněny požadavky § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon 258“). Ustanovení § 50 zákona 258 stanoví, že do mateřské školy, s výjimkou dětí, pro které je docházka povinná (§ 46 odst. 4 věta druhá zákona 258), mohou ředitelé/ředitelky přijmout pouze dítě, které:

a) se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování,

b) má doklad, že je proti nákaze imunní nebo

c) se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě, že poklady pro rozhodnutí nejsou dostatečné pro tvrzení, že dítě je řádně očkováno, případně splňuje výjimku z  předpokladu řádného očkování, umožňuje § 64 správního řádu řízení přerušit na dobu nezbytně nutnou, např. k upřesnění čí doplnění informací.

Co je pravidelné očkování pro účely přijetí do mateřské školy:

Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR je třeba, aby dítě bylo očkováno proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky a dále proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě typu B; v případě očkování hexavakcínou ve schématu minimálně 2+1 dávka. Toto se týká i dětí, které se podrobily nebo zahájily očkování v jiné zemi.  

V následujících odkazech naleznete materiály pro snadnější orientaci v problematice pravidelného očkování:

Přehledová tabulka očkování vztažená k věku dítěte (od 1.1.2018)

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Ockovani/2018_Ockovaci_kalendat_v_CR.pdf

Očkovací kalendář vybraných zemí  https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/

Internetový odkaz na stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice očkování a přijímání dětí do mateřských škol

https://www.mzcr.cz/obsah/ockovani-pro-prijeti-do-materskych-skol-v-r2017_3673_5.html

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví

Bližší informace poskytnou pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých ve spolupráci s odborem protiepidemickým.

 

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela